Aktuality - všetky

POZVÁNKA - Úcta k starším

18. 10. 2021 - Obec Muránska Dlhá Lúka vás srdečne pozýva na spoločenské posedenie pri príležitosti mesiaca OKTÓBER - Mesiac úcty k starším. Posedenie sa uskutoční v sobotu 23.10.2021 o 14:00 hod. v sále kultúrneho ...  >> čítaj viac

VÝVOZ ŽUMPY - upozornenie obyvateľov obce

27. 09. 2021 - Obec Muránska Dlhá Lúka v zmysle zákona o vodách č.364/2004 a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) upozorňuje obyvateľov obce na nasledovné skut...  >> čítaj viac

Výkup papiera, jedlých olejov a tukov

20. 09. 2021 - Rozširujeme zber separovaného odpadu aj o zber a výkup použitých jedlých rastlinných olejov a tukov....  >> čítaj viac

Sčítanie obyvateľov 2021

sčítanie obyvateľov

Mapa

mapa

Partnerstvo MP - ČH

Partnerstvo MP ČH
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Partnerstva Muránska planina - Čierny Hron v rámci Grantového programu Naštartujme s Partnerstvom MP - ČH.

Aktuálne počasie

Počasie Muránska Dlhá Lúka online

Verejné obstarávanie

Výber dodávateľa stavebných prác
pre projekt:
"REKONŠTRUKCIA HASIČSKEJ ZBROJNICE"

Výzva na predloženie ponuky:

Obec Muránska Dlhá Lúka, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“) Vás žiada o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky:

Výber dodávateľa stavebných prác
pre projekt:
,,REKONŠTRUKCIA HASIČSKEJ ZBROJNICE“

 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY - REKONŠTRUKCIA HASIČSKEJ ZBROJNICE

Príloha č.l - Návrh na plnenie kritérií.docx

Príloha č.2 - Čestné vyhlásenie.docx

Príloha č.3 - Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice - zadanie.xlsx

Príloha č.4 - Projektová dokumentácia.zip

Príloha č.5 - Návrh Zmluvy o dielo.docx 

Výber dodávateľa stavby:
PREMOSTENIE V OBCI MURÁNSKA DLHÁ LÚKA - OPRAVA PREMOSTENIA

Výzva na predkladanie ponúk:

Postup podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstáravaní a o zmene a doplnení nieltorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO")

Názov zakázky:

Výber dodávateľa stavby "Premostenie v obci Muránska Dlhá Lúka - oprava premostenia"


VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK - OPRAVA PREMOSTENIA MDL

Priloha_1 Vyzvy na predkladanie ponúk dodavateľ stavby premostenie MDL.doc

Priloha_2 Vzor Cestne vyhlasenie Výzva dodavatel stavby premostenie MDL.doc

S-01 Situácia

S-02 Mostovka premostenia-jestvujúci stav

S-03 Zvislý rez - jestvujúci stav

S-04 Mostovka premostenia rozmiestnenie tŕňov

S-05 Mostovka premostenia - armovaci výkres

S-06 Zvislý rez premostením navrhovaný stav

S-07 Výkres zábradlia

Výkaz výmer.xlsx