Aktuality - všetky

POZVÁNKA - Úcta k starším

18. 10. 2021 - Obec Muránska Dlhá Lúka vás srdečne pozýva na spoločenské posedenie pri príležitosti mesiaca OKTÓBER - Mesiac úcty k starším. Posedenie sa uskutoční v sobotu 23.10.2021 o 14:00 hod. v sále kultúrneho ...  >> čítaj viac

VÝVOZ ŽUMPY - upozornenie obyvateľov obce

27. 09. 2021 - Obec Muránska Dlhá Lúka v zmysle zákona o vodách č.364/2004 a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) upozorňuje obyvateľov obce na nasledovné skut...  >> čítaj viac

Výkup papiera, jedlých olejov a tukov

20. 09. 2021 - Rozširujeme zber separovaného odpadu aj o zber a výkup použitých jedlých rastlinných olejov a tukov....  >> čítaj viac

Sčítanie obyvateľov 2021

sčítanie obyvateľov

Mapa

mapa

Partnerstvo MP - ČH

Partnerstvo MP ČH
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Partnerstva Muránska planina - Čierny Hron v rámci Grantového programu Naštartujme s Partnerstvom MP - ČH.

Aktuálne počasie

Počasie Muránska Dlhá Lúka online

VZN

VZN č.1-2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

VZN č.1 - 2019.pdf

Schválené: 16.5.2019 Účinné: 2.06.2019

 


Dodatok k č.1-2019 k VZN 1-2013 o určení dotácie na žiaka navštevujúceho CVČ

Dodatok k č.1-2019 k VZN 1-2013.pdf

Schválené: 16.5.2019 Účinné: 2.06.2019

 


VZN č. 2-2019 o nakladaní s KO a drobnými SO na území obce Muránska Dlhá Lúka

VZN č.2 - 2019.pdf

Schválené: 7.11.2019 Účinné: 24.11.2019

 


Dodatok č. 2 k VZN obce Muránska Dlhá Lúka č.2-2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady na území MDL

Dodatok č.2 k VZN č.2-2019.pdf

Schválené: 16.12.2019 Účinné: 1.01.2020

 


Dodatok č.1 k VZN č.1-2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

Dodatok č.1 k VZN č.1-2019.pdf

Schválené: 13.7.2020 Účinné: 30.07.2020

 


VZN č.1-2020 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom na území Muránska Dlhá Lúka

VZN č.1 - 2020.pdf

Schválené: 8.10.2020 Účinné: 25.10.2020

 


Dodatok č.2 k VZN č.1-2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

Dodatok č.2 k VZN č.1-2019.pdf

Schválené: 10.12.2020 Účinné: 27.12.2020

 


Dodatok č.3 k VZN obce Muránska Dlhá Lúka č.2-2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Muránska Dlhá Lúka

Dodatok č.3 k VZN č.2-2019.pdf

Schválené: 10.12.2020 Účinné: 1.01.2021