Aktuality - všetky

POZVÁNKA - Úcta k starším

18. 10. 2021 - Obec Muránska Dlhá Lúka vás srdečne pozýva na spoločenské posedenie pri príležitosti mesiaca OKTÓBER - Mesiac úcty k starším. Posedenie sa uskutoční v sobotu 23.10.2021 o 14:00 hod. v sále kultúrneho ...  >> čítaj viac

VÝVOZ ŽUMPY - upozornenie obyvateľov obce

27. 09. 2021 - Obec Muránska Dlhá Lúka v zmysle zákona o vodách č.364/2004 a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) upozorňuje obyvateľov obce na nasledovné skut...  >> čítaj viac

Výkup papiera, jedlých olejov a tukov

20. 09. 2021 - Rozširujeme zber separovaného odpadu aj o zber a výkup použitých jedlých rastlinných olejov a tukov....  >> čítaj viac

Sčítanie obyvateľov 2021

sčítanie obyvateľov

Mapa

mapa

Partnerstvo MP - ČH

Partnerstvo MP ČH
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Partnerstva Muránska planina - Čierny Hron v rámci Grantového programu Naštartujme s Partnerstvom MP - ČH.

Aktuálne počasie

Počasie Muránska Dlhá Lúka online

Úradná tabuľa

POZVÁNKA - ÚCTA K STARŠÍM

Obec Muránska Dlhá Lúka vás srdečne pozýva na spoločenské posedenie pri príležitosti mesiaca


OKTÓBER - Mesiac úcty k starším.

Posedenie sa uskutoční v sobotu
23.10.2021 o 14:00 hod. v sále kultúrneho domu.


Bližšie info na informačnom letáku.


OZNAM O ŤAŽBE DREVNEJ HMOTY


 

VÝVOZ ŽUMPY - UPOZORNENIE OBYVATEĽOV OBCE


 

POZVÁNKA NA ROKOVANIE OZ DŇA 12.08.2021

V zmysle § 12, ods. č. 7 zákona 369/1990 Zb., starosta obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa

12.08.2021 o 16:30 hod. v školskej jedálni.


Bližšie info na informačnom letáku.


Partnerstvo MP a ČH - HLÁSKY Z MASky 2-2021

Jedinečnosť a spolupráca dvoch regiónov Muránska planina - Čierny Hron Ročník 2021, číslo 2

Bližšie info na informačnom letáku.


VÝBEROVÉ KONANIE NA TERENNÉHO PRACOVNÍKA

Obec Muránska Dlhá Lúka, Muránska Dlhá Lúka 111
vyhlasuje výberové konanie na
jedno pracovné miesta terénneho pracovníka (TP)
Výberové konanie sa uskutoční dňa:

2.09.2021 o 10:00 hod.
v priestoroch Obecného úradu Muránska Dlhá Lúka 111


Bližšie info na informačnom letáku.


VÝZVA NA VYKONANIE VÝRUBU/OKLIESNENIA STROMOV

 

USMERNENIE K TESTOVANIU OBČANOV DŇA 1.05.2021

Na základe „Uznesenia vlády SR č. 160 zo dňa 24.3.2021“, ods. F.1, bude v našej obci prebiehať ďalšie kolo (14.) testovania nasledovne :

Termín testovania :
1.05.2021 (sobota), v dobe od 09:00 - 17:00 hod.

Miesto testovania (odberné miesto):
Sála Kultúrneho domu v Muránskej Dlhej Lúke 111

Doklady potrebné na testovanie:
občiansky preukaz, preukaz poistenca

Účasť na testovaní : testovanie je dobrovoľné, môžu sa ho zúčastniť osoby nad 10 rokov. Osobám nad 65 rokov sa testovanie neodporúča.

Bližšie info na informačnom letáku.


UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č.160 zo 17. marca 2021

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 160
zo 17. marca 2021

k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.
o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády SR č. 587 z 30. septembra 2020 a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov


Bližšie info na informačnom letáku.


STOP VYPAĽOVANIU TRÁVY

Vypaľovanie porastov bylín, kríkov, alebo zakladanie ohňa v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu je ZAKÁZANÝ.

- Za porušenie tohto zákazu Vám hrozí vysoká sankcia

- Môžete spôsobiť požiar nevyčísliteľných škôd

- Ničíte ekosystém a ovzdušie

Bližšie info na informačnom letáku.


HARMONOGRAM ZBERU - MDL 2021


 

POZVÁNKA NA ROKOVANIE OZ dňa 8.03.2021

V zmysle § 12, ods. č. 7 zákona 369/1990 Zb., starosta obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa

8.03.2021 o 16:30 hod. v školskej jedálni.


Bližšie info na informačnom letáku.


Projekt- Výstavba/rekonštrukcia pozemných komunikácií v obci Muránska Dlhá Lúka

 

Hlavný cieľ projektu:

Ľuďom z marginalizovaných rómskych komunít umožniť a zlepšiť prístup k sociálnej infraštruktúre.

 

 

Bližšie info na informačnom letáku.


UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY Č.77 z 5.02.2021

k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu podľa
čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase
vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení
neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády SR č. 587
z 30. septembra 2020 a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného
zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu,
výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov

Bližšie info na informačnom letáku.


VYHLÁšKA RÚVZ Rimavská Sobota 12/2021

VYHLÁŠKA

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom V Rimavskej Sobote, ktorou nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Revúca


Bližšie info na informačnom letáku.


UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY Č.808

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č. 808
z 31. decembra 2020

k návrhu na zmenu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov prijatých uznesením vlády SR č. 807 z 29. decembra 2020 k návrhu na predĺženie času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020 a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov


Bližšie info na informačnom letáku.


UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY Č.807

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č. 807
z 29. decembra 2020

k návrhu na predĺženie času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. ústavného návrhu zákona č.227/2020 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády SR č.587 z 30. septembra 2020 a na prijatie opatrené podľa č.5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2020 A.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.


Bližšie info na informačnom letáku.


UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY Č.804

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č. 804
zo 16. decembra 2020

k návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 stavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 718 z 11. novembra 2020


Bližšie info na informačnom letáku.


URČENIE DOČASNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA

Obec Muránska Dlhá Lúka so súhlasom OR PZ SR, Okresným dopravným inšpektorátom v Revúcej,

určuje osadenie dočasného dopravného značenia

a použitie nasledovných dopravných značiek a dopravných zariadení.

Zvislé dopravné značenie:
231 - "Zákaz vjazdu pre všetky vozidlá"
233 - "Zákaz vstupu pre chodcov"

Vodorovné dopravné značenie:
701 - " Zábrana na označenie uzávierky"

Miesto osadenia:
Na miestnej cestnej komunikácii pri evanjelickom kostole v úseku premostenia cez rieku "Muránka" v obci Muránska Dlhá Lúka.

Bližšie info na informačnom letáku.

FOTOGALÉRIA


TESTOVANIE OBČANOV NA PRÍTOMNOSŤ OCHORENIA COVID-19

V zmysle Uznesenia vlády SR č. 665 zo dňa 18.10.2020 sa aj v našej obci v dňoch 31.10. – 01.11.2020  uskutočnilo celoštátne testovanie občanov na prítomnosť ochorenia COVID – 19.

Odberové miesto počas obidvoch dní bolo zriadené  v priestoroch sály kultúrneho domu  v Muránskej Dlhej Lúke v čase od 07:00 – 22:00 hod.

Testovaciu skupinu tvorilo 7 osôb.

Veliteľ - príslušník OS SR : rtm. Vladimír Genig

Príslušník policajného zboru Revúca : npor. Radko Vývlek

Administratívni zamestnanci :  Ing. Gabriela Smereková

Mgr. Zdenka Melišeková

Zdravotnícky personál : Lekár : MUDr. Elena Slížová

Jakub Vaľko, študent farmaceutickej fakulty UK v Bratislave

Ivana Budziňáková, študentka zdravotníckej školy

Počas obidvoch dní bolo v našej obci antigénovým testom otestovaných spolu 641 osôb (niekoľko osôb z iných miest a obcí),  z toho 639 negatívne testovaných, 2 osoby boli pozitívne testované. V obidvoch prípadoch sa však jedná  o osoby, ktoré nie sú občanmi našej obce !

Obec Muránska Dlhá Lúka úprimne ďakuje všetkým občanom, ktorí sa testovania zúčastnili za zodpovedný prístup, trpezlivosť a bezproblémový priebeh testovania.

Veľké poďakovanie patrí, veliteľovi skupiny, príslušníkovi PZ, administratívnym zamestnancom, osobitne však zdravotníckemu personálu na čele s MUDr. Elenou Slížovou, dobrovoľníkmi Jakubom Vaľkom a Ivanou Budziňákovou  za ich nezištný a obetavý prístup.

Od skorých ranných hodín až do odpoludnia, odberové miesto v našej obci svojou osobnou účasťou  morálne posilnil aj podpredseda národnej rady SR Mgr. Juraj Šeliga, začo mu patrí taktiež veľká vďaka.


FOTOGALÉRIA


ZÁPISNICA ZO ZASADANIE KRÍZOVÉHO ŠTÁBU OBCE


Zápisnica zo zasadania Krízového štábu obce Muránska Dlhá Lúka dňa 27.10.2020 o 14:30 hod. Krízový štáb zasadal na základe uznesenia vlády SR č. 678/2020 zo dňa 22.10.2020, na základe rozšírenia opatrení v rámci vyhlásenia núdzového stavu podľa čl.5 ústavného zákona č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020 a uznesenia bezpečnostnej rady okresu Rimavská Sobota č. 84/22.10.2020 v súlade s uznesením vlády SR č. 655/18.10.2020 k návrhu na prípravu a vykonanie celoštátneho testovania obyvateľstva a uznesenia BRK Banská Bystrica.


Bližšie info na informačnom letáku.


UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKE REPUBLIKY č. 678 z 22. októbra 2020


UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 678

z 22. októbra 2020 k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020


Bližšie info na informačnom letáku.


COVID-19 OPATRENIA ÚKŠ SR

COVID - 19

Opatrenia Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky platné od 15.10.2020


Bližšie info na informačnom letáku.


OZNÁMENIE O VOĽNOM PACOVNOM MIESTE ASISTENTA UČITEĽA

V zmysle § 11a Zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov.


Bližšie info na informačnom letáku.


DANE A POLATKY - OZNAM

Vážení občania, oznamujeme vám, že z dôvodu opatrení prijatých v súvislosti s výskytom pandémie COVID-19 Obecný úrad Muránska Dlhá Lúka predlžuje termín doručenia rozhodnutí vyrubených platieb daní a poplatkov (daň z nehnuteľností, daň za psa, poplatky za komunálny odpad, TKR) a ich úhradu za rok 2020 nasledovne:

Termín doručenia rozhodnutí: do 30.06.2020

Termín úhrady (splatnosť): do 31.07.2020


Bližšie info na informačnom letáku.


OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ - NÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

Obec Muránska Dlhá Lúka 111, 050 01 Muránska Dlhá Lúka opakovane vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na nájom nebytových priestorov.


Bližšie info na informačnom letáku.


OZNAM - OBJEDNANIE POTRAVÍN

V súlade s bodom A.31 uznesenia vlády č.174/2020 Obecný úrad Muránska Dlhá Lúka zriadil počas krízovej situácie telefónnu linku pre dôchodcov za účelom objednania si potravín.

Telefónna linka: 058/488 10 33


Bližšie info na informačnom letáku.


OZNAM - STARÁME SA O STARKÝCH

Banskobystrický samosprávny kraj dňom 07.04.2020 zabezpečuje bezplatnú donášku potravín pre seniorov nášho kraja nasledovne :

Seniori a ľudia z rizikových skupín z celého Banskobystrického kraja môžu už dnes telefonovať na bezplatné telefóne číslo 0800 221 235 a objednať si domov donášku potravín. Tú zabezpečí BBSK s dobrovoľníkmi na druhý pracovný deň.

Donáška je bezplatná, senior platí len za zakúpené potraviny. Volajte zadarmo na 0800 221 235, pondelok až piatok od 8:00 do 15:00, nadiktujte svoj nákupný zoznam a zaplatíte pri doručení.


Bližšie info na informačnom letáku.


Partnerstvo MP a ČH - HLÁSKY Z MASky 1/2020

Jedinečnosť a spolupráca dvoch regiónov MURÁNSKA PLANINA - ČIERNY HRON
Bližšie info na informačnom letáku.


OZNAM - POMOC seniorom - STOP podvodníkom

Súčasný krízový stav v súvislosti s vírusom COVID-19 núti najmä staršiu generáciu zostať čo najviac doma, za zatvorenými dverami. Túto situáciu môžu vo svoj prospech zneužiť podvodníci, ktorých konanie Vás môže pripraviť o značnú časť majetku alebo celoživotných úspor.
Bližšie info na informačnom letáku.


KORONAVÍRUS - OPATRENIA OBCE K ZAMEDZENIU ŠÍRENIA NÁKAZY

Vážení občania, od štvrtka 12.3.2020 6:00 hod. je na celom území našej krajiny v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazy koronavírus vyhlásená mimoriadna situácia.
Bližšie info na informačnom letáku.


KORONAVÍRUS - Informácie v súvislosti s jeho šírením

ČO ROBIŤ, AK CESTUJETE Z OBLASTÍ NÁKAZY NOVÝM KORONAVÍRUSOM A OBJAVÍ SA U VÁS TEPLOTA, KAŠEĽ ALEBO DÝCHAVIČNOSŤ?
Bližšie info na informačnom letáku.


AKO ZNÍŽIŤ RIZIKO INFEKCIE KORONAVÍRUSOM?
Bližšie info na informačnom letáku.


ODPORÚČANIA PRE ĽUDÍ PRICHÁDZAJÚCICH Z OBLASTÍ VÝSKYTU OCHORENIA COVID-19
Bližšie info na informačnom letáku.


RECOMMENDATIONS FOR PEOPLE ARRIVING FROM AREAS OF COVID -19 OCCURRENCE
Bližšie info na informačnom letáku.


HASIČI - preventívno-výchovný materiál

Riziko vzniku požiaru spojené s prevádzkovaním palivových a elektrotepelných spotrebičov a používaním komínov a dymovodov.
Bližšie info na informačnom letáku.